special: kinderen en mobieltjes

Karel & Caroline van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe www.karelencaroline.nl contact@karelencaroline.nl

Glasvezel met een WiFi-verbinding!
Het is een groot probleem: heeft een dorp of stad eindelijk volledige glasvezeldekking dan blijven de providers toch hun WiFi-ellende aanbieden! Lees wat Edwin de Niet ons hierover schreef: bij de niets vermoedende consument wordt een (draadloos) WLAN/WiFi-modem geïnstalleerd terwijl het veilige glasvezelnet nota bene tot aan de voordeur ligt. Zie oproep!


Pijnlijke en vermoeide ogen
‘Sinds ik, na het lezen van jullie boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk de spaarlampen heb vervangen door gloeilampen, heb ik geen last meer van pijnlijke en vermoeide ogen.’ Gaby Buiskool


Gloeilampen hamsteren?
In februari 2009 besloot de EU tot een verkoopverbod van gloeilampen omdat ze milieu-onvriendelijk zouden zijn. De peertjes van 100 Watt verdwijnen dit jaar uit de schappen, de verkoop van minder sterke gloeilampen zal tussen 2009 en 2012 worden afgebouwd. Echter, de spaarlampen die het gevaarlijke kwik bevatten zijn helemáál niet zoveel zuiniger in stroomverbruik, zoals gesuggereerd wordt door de elektronicalobby. Bovendien zijn het sterke stralers die voor de mens schadelijke elektrostress veroorzaken! Moet je nu voor een jaar of tien gloeilampen hamsteren in de hoop dat de politici tegen die tijd wijzer zijn geworden of zijn er andere alternatieven voor de spaarlamp? Ons werden aangereikt de led-lamp en de Pharox-lamp: in één van de volgende nieuwsbrieven zullen we daar verder over berichten. Welke bouwbioloog wil metingen verrichten op deze of andere alternatieven en ons daarover informeren, zodat wij die kunnen doorgeven aan de lezers van onze nieuwsbrieven?


Baarmoederhalskanker (I)
Vorig jaar besteedden wij meermalen aandacht aan de ‘maagdenprik’, de vaccinatie die jonge meisjes bescherming zou bieden tegen baarmoederhalskanker maar die zwaar toxische stoffen bevat: kwik, aluminium, lichaamsvreemde kunstmatige additieven (E-nummers) en onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, zoals fijngemalen apennieren! Een aantal van deze toxische stoffen wordt ook – als conserveermiddel – toegevoegd aan griepvaccins, DKTP-vaccins, e.a. Ons advies: laat je niet inspuiten met al deze vuiligheid. Ook je kinderen niet! Tot dezelfde conclusie komt drs. John Consemulder in zijn stuk Aan het licht brengen en onder ogen zien: de verzwegen kanten van (HPV) vaccinaties met als subtitel Laat uw kinderen informeren, niet injecteren! Consemulder documenteert zijn bijdrage uitvoerig. Het is zeer geschikt voor ouders en hun dochters die nog twijfelen. 


Baarmoederhalskanker (II)
Met blijdschap geven wij kennis van de lancering van het boek Baarmoederhalskanker: HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’, ISBN 978-90-202-0327-1 op 4 april a.s. Het is geschreven door medisch research journaliste Désirée L. Röver die een expert is op het gebied van vaccinaties. Haar onderzoekswerk is onovertroffen. Aanschaffen dus als je adequaat geïnformeerd wilt zijn over de manipulaties van de farmaceutische bedrijven, de overheid en de gezondheidsagentschappen die jonge meisjes degraderen tot proefkonijn in een (on)wetenschappelijk experiment! Adviseurs van de Gezondheidsraad die bindingen hebben met de farmacie adviseerden de Nederlandse regering over vaccinaties tegen baarmoederhalskanker: een onaanvaardbare belangenverstrengeling! 


Het verband tussen vaccinaties, autisme en straling
Over het verband tussen vaccinaties, autisme en straling schreven wij in ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, hoofdstuk 12 Het verband tussen autisme en elektromagnetische straling op pagina 140:

BMR-vaccin en autisme
In maart 2008 werd bekend dat een Amerikaanse rechtbank (US Court of Federal Claims) in november 2007 heeft bepaald dat thimerosal in vaccins voor kinderen autisme kan veroorzaken. Thimerosal is een conserveermiddel dat kwik bevat (!) en dat deel uitmaakt van het BMR-vaccin (bof/mazelen/rodehond). Momenteel zijn nog 4900 procedures over BMR-schadeclaims in behandeling. De procedure in kwestie ging over een kind dat in juli 2000 op anderhalf-jarige leeftijd negen vaccinaties toegediend kreeg, waarvan er twee thimerosal bevatten. Binnen enkele dagen vertoonde het meisje, dat tot dan toe gezond was geweest, plotseling geen reacties meer op verbale aanwijzingen, haar taalvaardigheid nam af, ze maakte geen oogcontact meer en kreeg last van slapeloosheid en aanvallen van aanhoudend schreeuwen en stuipen. Zeven maanden later werd de diagnose autisme gesteld. Diverse gezondheidsdeskundigen zijn inmiddels overtuigd van het verband tussen vergiftiging door zware metalen, zoals kwik, en autisme. Alle samenhangen worden langzamerhand duidelijk: uit de eerder besproken wetenschappelijke studies blijkt dat door een overdosis aan elektromagnetische straling de bloed-hersenbarrière (filter tussen ons bloed en de hersenen) wordt aangetast, waardoor toxische stoffen kunnen doorsijpelen naar de hersenen.

Het is dan ook niet voor niets dat wij in ons boek over de risico’s van het Draadloze Tijdperk een speciale appendix 2 (pag. 301) hebben gewijd aan voeding, alhoewel dit onderwerp ogenschijnlijk niets met straling te maken lijkt te hebben.
Lees verder: autisme voor 70% veroorzaakt door vaccinaties


Special: kinderen en mobieltjes en het verband tussen vaccinaties, autisme en straling
Kinderen nemen het overgrote deel (méér dan 60%) van de mobiele-telefoongesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn velen blootgesteld aan de straling van draadloze computernetwerken (WiFi) op school en vaak nog eens thuis (draadloos internet en snoerloze huistelefoon). Slapeloosheid, onrust in het hoofd, ADHD, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn een stuk of wat van de – vaak vage – neuro-achtige symptomen waar onze kids last van hebben. De hersenen van kinderen zijn nog in ontwikkeling, ze zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter. Zij behoren daardoor tot de kwetsbaren in de samenleving en zouden door de overheid beschermd dienen te worden.
De Belgische overheid heeft informatie opgesteld met aanwijzingen en tips voor kinderen en hun ouders teneinde het gebruik van het mobieltje in te dammen. De Nederlandse overheid heeft een glasharde houding en doet niets aan voorzorgsmaatregelen en voorlichting: onze kinderen zijn proefkonijn in een grootschalig draadloos experiment!

Wetgeving ter bescherming van kinderen
De Franse regering is het eerste nationale landsbestuur dat in haar wetgeving bepaalde beschermingsmaatregelen ten aanzien van kinderen gaat nemen. Het wetsvoorstel bestaat uit:
• Een verbod op het maken van reclame voor mobieltjes gericht op kinderen onder de 12 jaar;
• Een gebruiksverbod van mobieltjes en ‘oortjes’ voor kinderen onder de 6 jaar.
Dit is een mondiale wetgevingsprimeur! Maar we vragen ons wel af hoe men daar juridisch en praktisch vorm aan denkt te geven. Bovendien vinden we de leeftijdsgrenzen nogal aan de lage kant!

Aanbevelingen ter bescherming van kinderen
Het Departement van Volksgezondheid in Toronto, Canada, beveelt aan dat kinderen onder de 8 jaar uitsluitend in noodsituaties een mobieltje gebruiken en dat teeners onder de 18 jaar mobiele-telefoongesprekken beperken tot maximaal 10 minuten. [Zowel leeftijden als gespreksduur zijn uitermate arbitrair en discutabel.] Het Russische Ministerie van Gezondheid beveelt aan dat kinderen onder de 18 überhaupt geen draadloze apparatuur gebruiken. Ook het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid geeft een waarschuwing af en de Finse Autoriteit voor Veiligheid inzake Straling en Kernenergie beveelt aan dat kinderen beter tekst kunnen verzenden dan bellen, bij voorkeur hands-free te telefoneren, geen mobieltje in de auto of in de trein te gebruiken en zowel het aantal telefoongesprekken als de gespreksduur te beperken. De Finnen menen dat een totaal verbod misplaatst zou zijn gelet op de voordelen van mobieltjes, maar ze vinden wel dat voorzorgsmaatregelen gepast zijn (Bron: Powerwatch)

Het merendeel van bovengenoemde landen hanteert als officieel standpunt dat mobiele telefonie onschadelijk zou zijn voor de volksgezondheid. Waarom zouden ze dan voorzorgsmaatregelen aanbevelen om het mobiele-telefoongebruik door kinderen in te dammen? De regeerders zijn wel degelijk op de hoogte van de gezondheidsrisico’s en de ernst van de situatie, maar ze blijven in een spagaat steken omdat ze de oren laten hangen naar de telecombranche die de overheid forse licentierechten heeft betaald. Gezonde industrie/economie prevaleert boven de gezondheid van kinderen in het bijzonder en van burgers in het algemeen.

Informatiefolder voor kinderen
Zoals gezegd, de Nederlandse overheid verzaakt haar plicht om de burger integere en heldere informatie te verstrekken over de gezondheidseffecten van het gebruik van draadloze technologie. En dus besloten het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Meldpunt Gezondheid & Milieu en de Stichting De Kinderconsument een informatiefolder voor kinderen te maken en te verspreiden. In deze folder, waarin de kinderen rechtstreeks worden aangesproken, wordt heldere voorlichting gegeven over verantwoord bellen met een mobieltje. De oplage bedraagt 35.000 en de verspreiding geschiedt door de Stichting De Kinderconsument. Scholen, jeugdverenigingen, buurthuizen, jongerencentra e.d. kunnen folders aanvragen via www.dekinderconsument.nl tegen een geringe vergoeding die gelijk is aan de verzendkosten. De folder heeft als titel: Mobiel bellen… voorkom gezondheidsklachten.
Is het niet bizar dat private organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor adequate voorlichting aan de kinderen terwijl de overheid het domweg laat afweten? Wanneer zal de Nederlandse overheid weer hoeder van de kinderen worden?

Stralingsvrij Kind
Onlangs werd door een groep bezorgde burgers uit Groningen de Stichting Stralingsvrij Kind opgericht. Aanleiding daarvoor was het project Draadloos Groningen: de Gemeente Groningen wil samen met andere belanghebbende partijen een draadloos WiFi-netwerk over bijna de gehele stad uitrollen en zenders plaatsen in elke lantaarnpaal!
De Stichting wil met de gemeente en alle betrokken partijen om de tafel teneinde een veilig beleid aangaande hoogfrequente elektromagnetische straling tot stand te brengen. Groningen moet met zijn streven naar de duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente m.b.t de toepassing van draadloze technologie, met name voor kinderen! Aldus de Stichting Stralingsvrij Kind (www.stralingsvrijkind.nl).

Stralingsgevaar zit tussen de oren
Op 20 maart 2009 stond in De Telegraaf een artikel (Gevaar van straling zit ‘tussen de oren’) met bovenvermelde kop naar aanleiding van het Jaarbericht Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad die volgens de krant ‘doodleuk beweert dat, kort door de bocht gezegd, het gevaar van straling tussen de oren zit’. Verder in het artikel een interview met EHS-patiënte Maria van Tongeren die door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement is geraakt en zich ontsteld toont over deze bizarre suggestie van de Gezondheidsraad. Natuurlijk komt ook de Gezondheidsraad zelf bij monde van radiobioloog Eric van Rongen aan het woord: ‘(…) Overigens is in andere landen ook uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en het optreden van gezondheidsklachten. Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Wij komen tot de conclusie dat het hier dus om psychosomatische klachten gaat.’
De Gezondheidsraad verdraait hier de harde feiten: misleiding van burgers zit zéker tussen de oren! Want…

Hersenkanker en mobieltjes
... weet de heer van Rongen dan niet dat:
• reeds 20 seconden bellen met een mobieltje voldoende is om de rode bloedlichaampjes in ons bloedplasma tot verklontering te brengen!? Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie. Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. [Dat is géén goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook ’s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!]
• Vele studies tonen het verband aan tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van mobieltjes (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.
• De bloed-hersen-barriere is een filter tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat zware metalen, chemicaliën zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) en duizenden andere chemische stoffen ons meest kwetsbare orgaan – de hersenen – niet kunnen bereiken. Echter, de kunstmatige elektromagnetische straling van mobieltjes en andere draadloze technologie veroorzaakt lekkages van dit filter waardoor genoemde toxische stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme.
• Ook een bizarre wetenschappelijke constatering is de veelvuldig aangetoonde correlatie tussen vaak en langdurig mobiel bellen (tien jaar of langer) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds. Met significante cijfermatige verbanden: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een mobieltje aan één (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan één zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.

Inderdaad, hersenkanker en gehoorzenuwtumoren zitten tussen de oren! Oh, als eieren zo groot! Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu – de ‘mobieltjes- en draadloos-internetgeneratie’ – de sluimerende risico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami! Download hoofdstuk 14 Een bloemlezing van weetjes, wetenswaardigheden en wetenschap (1,9MB) uit ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk voor uitgebreide bronnen- en andere informatie over het verband tussen mobiel bellen en gezondheidsrisico’s: www.stralendegroeten.nl

België verlaagt de stralingsnorm!
Zowel het Vlaamse als het Waalse als het Brussels Parlement hebben besloten de stralingsnorm van 20V/m (20 Volt per meter) te beperken tot 3 V/m, ondanks de tegenwerking van de telecombranche en de federale overheid. Klik hier voor uitgebreide documentatie.

De ‘golfoorlog’, over stralen en kwalen, zondagavond 29 maart 2009 op Canvas om 20.10 uur: vooraankondiging

Lezingen over het Draadloze Tijdperk
Het is van groot belang dat er meer bewustzijn gaat ontstaan over het gebruik van draadloze technologie en de risico’s die eraan verbonden zijn. En dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Vooral kinderen die niet in bescherming worden genomen door de overheid en telecombranche gaan ons aan het hart, maar ook onwetende, niets vermoedende volwassenen. Dáárom vervolgen wij onze lezingentournee.

Lezingen in België
Oostende, zondag 29 maart 2009, 16.45 uur
Wiekevorst, woensdag 1 april 2009, 19.30 uur
Gent, donderdag 2 april 2009, 20.00 uur
Balen, maandag 6 april 2009, 20.00 uur
Brugge, woensdag 8 april 2009, 19.30 uur
Paaslezing Gent, donderdag 9 april 2009, 20.00 uur
Sint-Martens-Latem, vrijdag 10 april 2009, 20.00 uur
Voor details: klik op Agenda

Lezingen in Nederland
Bergen op Zoom, vrijdag 3 april 2009, 20.00 uur
Paaslezing Landgraaf (bij Kerkrade), zaterdag 11 april 20.00 uur
Amsterdam, donderdag 16 april, 19.30 uur
Heemstede, vrijdag 17 april, 10.00 uur
Veendam, woensdag 22 april, 14.00 uur
Wouterswoude (bij Dokkum), woensdag 22 april, 19.30 uur
Nij Beets (bij Drachten), donderdag 23 april, 20.00 uur
Voor details: klik op Agenda

Themadagen
De themadag in Zutphen was een enorm succes. Met z’n twintigen stonden we rondom bouwbioloog Peter te Riet, die ons onderrichtte over lage en hoge frequente elektromagnetische straling en onderling werd er ook veel gedeeld en uitgewisseld. Wegens ziekte van de organisatoren is de themadag in Bergen op Zoom komen te vervallen, maar je kunt nog steeds op zondag 5 april naar Voorburg komen waar woonbioloog Thijs Tjaden ons zal begeleiden. De themadag blijkt een wezenlijke aanvulling te zijn op de lezingen. Het geleerde is praktisch toepasbaar in huis, op school en kantoor. Voor details: klik op themadag.

Tenslotte
wensen we je een groeizame lente. Vergeet niet van de narcissen te genieten. Hun trompet staat symbool voor communicatie: deel deze nieuwsbrief met anderen door hem rond te bazuinen door je familie-, vrienden- en relatienetwerken. We danken je voor de ruimhartige verspreiding ervan! Hoe meer we netwerken des temeer wordt het collectieve bewustzijn geactiveerd.

Met stralende groeten,

Karel & Caroline
www.stralendegroeten.nl